พพ. รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ (พาราโบลาโดม) ประจำปี 2560 ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงานกำลังรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ (พาราโบลาโดม) ประจำปี […]

อ่านต่อ

การรับรอง “งานพิจารณาตรวจสอบการจัดการพลังงานให้แก่ภาคีวิศวกรพิเศษ ซึ่งทำหน้าที่ผู้ชำนาญการ” ที่ทำงานเกินขอบเขตของขนาดงานที่ระบุในใบอนุญาต

วันนี้มีคำถามจากแฟนเพจ “ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน” เรื่องการรับรองงานพิจารณาตรวจสอบการจัดการพลังงาน ของท่านผู้ที่ทำหน้าที่ผู้ชำนาญการ ที่ถือใบอนุญาตภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาเครื่องกล […]

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์ 2 รุ่นสุดท้าย อบรมหลักสูตร “การพัฒนาทีมพลังงานด้านการอนุรักษ์พลังงานจากกรณีตัวอย่างในอาคารที่ประสบผลสำเร็จ”

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ครับ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้จัดสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และสามารถนำไปปรับปรุงการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพในธุรกิจต่างๆ โดยจะเน้นการนำเอากรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จมาประยุกต์ใช้ในองค์กร รวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมช่วยวิเคราะห์พลังงานด้านต่างๆ อย่าง […]

อ่านต่อ