Mengy_1752

การอนุรักษ์พลังงานภายใต้พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535(และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550)

สำหรับโรงงานควบคุม และอาคารควบคุม

ลักษณะของโรงงาน/อาคารที่เข้าข่ายเป็นโรงงาน/อาคารควบคุม

โรงงาน/อาคารควบคุมจะต้องมีลักษณะการใช้พลังงานอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

fb_01

โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
fb_01_1
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม…คู่มือคำอธิบายพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 (ต.ค.2554)

การขึ้นทะเบียนเป็นโรงงาน/อาคารควบคุม

อาคารที่เข้าข่ายเป็นอาคารควบคุมจะต้องขึ้นทะเบียนเป็นอาคารควบคุมโดยกรอก แบบกรอกข้อมูลของอาคารเพื่อการวินิจฉัยการเป็นโรงงานควบคุม / แบบกรอกข้อมูลของอาคารเพื่อการวินิจฉัยการเป็นอาคารควบคุม ส่งไปที่ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อทางโทรศัพท์ 0-2223-0021-9 ต่อ 1407

หน้าที่ของโรงงาน/อาคารควบคุม

1) จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานโดยมีจำนวนและคุณสมบัติตามที่กำหนด
2) จัดให้มีการจัดพลังงาน
3) ปฏิบัติตามคำสั่งของอธิบดี กรณีที่สั่งให้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้พลังงานเพื่อตรวจสอบให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นไปตามมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด

 

การจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

คุณสมบัติของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

fb_02

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
1) จบการศึกษาระดับ ปวช. สาขาช่างไฟฟ้า เครื่องกล ช่างยนต์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างกลโลหะ
ช่างกลอาคาร ประสบการณ์ 3 ปี
2) จบการศึกษาระดับ ปวท. สาขาช่างไฟฟ้า เครื่องกล ช่างยนต์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างกลโลหะ
ช่างกลอาคาร ประสบการณ์ 3 ปี
3) จบการศึกษาระดับ ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า เครื่องกล ช่างยนต์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างกลโลหะ
ช่างกลอาคาร ประสบการณ์ 1 ปี
4) จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาไฟฟ้า อุตสาหกรรม เครื่องกล อิเล็กทรอนิกส์ ฟิสิกส์
หรือพลังงาน

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ภาคทฤษฎี
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
1) เป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญประจำอาคารควบคุม และจบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
2) เป็นผู้ปฏิบัติงานในอาคารควบคุมและจบการศึกษาระดับปริญญา ด้านวิศวกรรม (สาขาไฟฟ้า,
อุตสาหกรรม, เครื่องกล)

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ภาคปฏิบัติ
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
1) ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน (ภาคทฤษฎี)
2) สอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดการจัดสอบผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน หลักสูตรผู้รับผิดชอบด้าน
พลังงาน (ภาคทฤษฎี)

คุณสมบัติผู้สอบบุคคลทั่วไป
1) ต้องเป็นบุคคลากรจากอาคารควบคุม
2) ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม.. คู่มือการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน (ต.ค.2554)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน โทรศัพท์: 0-2577-7035-41

จำนวนของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

fb_03

การแจ้งแต่งตั้งของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

อาคารควบคุมจะต้องแจ้งการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานภายใน 180 วัน นับแต่วันที่เป็นอาคารควบคุม โดยกรอก
แบบแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานและแบบรับรองผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน (บพช.๑ (pdf) (word), บพช.๒ (pdf) (word) และ บพช.๓ (pdf) (word) )

ส่งไปที่ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อทางโทรศัพท์ 0-2223-0021-9 ต่อ 1407

การแจ้งพ้นหน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

อาคารควบคุมจะต้องแจ้งการพ้นหน้าที่และแต่งตั้งใหม่ภายใน 90 วัน ส่งไปที่ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อทางโทรศัพท์ 0-2223-0021-9 ต่อ 1407

การจัดการพลังงาน

โครงสร้างการจัดการพลังงาน

fb_04

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม..คู่มือการพัฒนาระบบการจัดการพลังงาน
รูปแบบรายงานการจัดการพลังงานสำหรับอาคารควบคุม

รูปแบบรายงานการจัดการพลังงานสำหรับโรงงานควบคุม

บริการอบรมหลักสูตร..Download-52 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์: 082-654-1599

fb_05

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม..
คู่มือการฝึกอบรม ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำนาญการ
คู่มือการฝึกอบรม ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ชำนาญการ

การส่งรายงานการจัดการพลังงาน

ส่งรายงานการจัดการพลังงาน
ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี

โดยส่งเป็นเอกสารต้นฉบับ พร้อมแผ่น CD ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้
1) นำส่งด้วยตนเองที่ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
อาคาร 8 ชั้น 2 กลุ่มวิชาการและส่งเสริมประสิทธิภาพ (วช.)
2) จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ โดยให้ถือวันที่ลงทะเบียนเป็นวันส่งรายงาน
รายละเอียดในการส่งรายงาน
9.2 map

 

กรณีไม่ดำเนินการตามกฎหมาย

fb_06

บทกำหนดโทษ

fb_07รายละเอียดเพิ่มเติม…คู่มือคำอธิบายพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

การขอผ่อนผันการปฏิบัติตามกฎหมาย

กรณีอาคารโรงงาน/อาคารควบคุมใช้พลังงานต่ำกว่าขนาดหรือปริมาณที่กำหนด และจะใช้พลังงานในระดับดังกล่าวต่อไปเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 เดือน เจ้าของโรงงาน/อาคารควบคุมสามารถแจ้งรายละเอียดพร้อมด้วยเหตุผล  และมีคำขอตาม แบบคำขอผ่อนผันการปฏิบัติตามกฎหมาย (บพผ.๑) ส่งไปที่ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อทางโทรศัพท์ 0-2223-0021-9 ต่อ 1407

พพ. จะมีหนังสือแจ้งผลพิจารณาให้โรงงาน/อาคารควบคุมรับทราบ เมื่อโรงงาน/อาคารควบคุมได้รับการผ่อนผันแล้วจะต้องส่ง  แบบฟอร์มหนังสือแจ้งข้อมูลการใช้พลังงานในรอบ 6 เดือน / แบบแจ้งข้อมูลการใช้พลังงานในรอบ ๖ เดือน ของอาคารควบคุมหรือโรงงานควบคุมที่ขอผ่อนผัน / แบบฟอร์มหนังสือนำส่งกรมฯ เพื่อยื่นผ่อนผันตลอดช่วงระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผัน การขอผ่อนผันแต่ละครั้งมีระยะเวลา 1 ปี หากโรงงาน/อาคารควบคุมต้องการผ่อนผันต่อต้องส่งแบบคำขอใหม่ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาผ่อนผัน
หากเจ้าของโรงงาน/อาคารควบคุมแจ้งรายละเอียดหรือเหตุผลในการผ่อนผันอันเป็นเท็จ  ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 150,000 บาท

กรณีสิ้นสุดระยะเวลาผ่อนผันจนถึงวันที่ 31 ธ.ค.
หากมีระยะเวลามากกว่า 180 วัน
จะต้องส่งรายงานการจัดการพลังงานในรอบปีนั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม…คู่มือคำอธิบายพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

Posted in Articles.