Service

1. งานด้านตรวจสอบและรับรองทางด้านวิศวกรรมควบคุม

a. การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ตามกฎหมาย
Energy#56_p90-92_Pro3.indd
b. การตรวจสอบและรับรองความปลอดภัย เครน และปั้นจั่น
c. การตรวจสอบและรับรองความปลอดภัย หม้อไอน้ำ
d. การตรวจสอบและรับรองความปลอดภัย ลิฟต์ รถโฟคลิฟต์
e. การตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยระบบทำความเย็น
f. การตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยรถใช้ LPG, NGV
g. การตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้า
h. การตรวจสอบและตรวจวัดเพื่อวิเคราะห์สมรรถนะการใช้พลังงานของอุปกรณ์หรือเครื่องจักร (Energy Audit)

2. งานการให้คำปรึกษา

a. การจัดทำระบบการจัดการต่างๆ เช่น การจัดการพลังงานตามกฎหมาย, ISO 50001,ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18000
b. การให้คำปรึกษาทางด้านธุรกิจ (ขาย, ตลาด, ผลิต, บุคคล, บัญชี)

3. งานด้านการออกแบบและรับรอง

a. ระบบไฟฟ้า
b. ระบบปรับอากาศ/ระบบทำความเย็น
c. ระบบป้องกันอัคคีภัย
d. ระบบสุขาภิบาล
e. ระบบคอมพิวเตอร์, IT และ CCTV

4. งานผู้ควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อม (น้ำ, อากาศ, กากอุตสาหกรรม)

5. การให้คำปรึกษาระบบคุณภาพทางด้านสาธารณสุข

6. งานด้านการฝึกอบรม ทั้งทางด้านเทคนิค และการจัดการ (ทั้ง Hard Side และ Soft Side Management) ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านวิศวกรรม พลังงาน สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และระบบคุณภาพทางด้านสาธารณสุข (โปรดสอบถามรายละเอียดที่ต้องการเพิ่มเติม)

Me More Training Courses-page-001 (1)