01.กฏหมาย (ภาษาอังกฤษ)

01-พ.ร.บ.การส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน-พ.ศ.2535-eng

02-พ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน-พ.ศ.2535-ญี่ปุ่น

03-พระราชกฤษฎีกากำหนดอาคารควบคุม-พ.ศ.2538-eng

04-พระราชกฤษฎีกา-กำหนดโรงงานควบคุม-พ.ศ.-2540

05-กฎกระทรวง-กำหนดประเภท-ขนาดอาคารฯ

06-กฎกระทรวง-กำหนดมาตรฐาน-หลักเกณฑ์-และวิธีการจัดการพลังงานฯ

07-กฎกระทรวง-กำหนดคุณสมบัติ-หน้าที่และจำนวนของผู้รับผิดชอบด้

08-ประกาศ-ก-พลังงาน-เรื่อง-หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณในการออกแ

09-ประกาศ-ก-พลังงาน-เรื่อง-การกำหนดค่าสัมประสิทธิ์ฯ

10-ประกาศ-ก-พลังงาน-เรื่อง-หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการจัดกา

11-ประกาศกรมฯ-เรื่อง-แบบการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานฯ

12-ประกาศกรมฯ-เรื่อง-แบบการรับรองผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน

13-คู่มือคำอธิบาย-พ.ร.บ.ฯ

14-คู่มือการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

15-คู่มือการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

16.EMM (English)

17.Energy_Management_Scheme_of_Thailand