02.กฏหมาย (ภาษาไทย)

กฏกระทรวง

กฎกระทรวงกำหนดอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง

กฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติ-หน้าที่-และจำนวนของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

กฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงาน-23-7-52

กฏกระทรวงกำหนดประเภทหรือขนาดในการออกแบบอาคารเพื่ออนุรักษ์พลังงาน

 

ประกาศกรมฯ

แบบแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน18-9-52

แบบรับรองผลงานของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน18-9-52

 

ประกาศกระทรวงพลังงาน

ประกาศกระทรวงเรื่องการออกแบบอาคารแต่ละระบบ

ประกาศกระทรวงเรื่องการจัดการจัดการพลังงาน

ประกาศกระทรวงกำหนดประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศ-14-7-2552

 

พ.ร.บ

พ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 (ฉบับปรับปรุง 2550)

 

พระราชกฤษฎีกา

พระราชกฤษฎีกากำหนดอาคารควบคุม-2538

พระราชกฤษฎีกากำหนดโรงงานควบคุม-2540