S__8749216

8 ขั้นตอนการจัดการพลังงาน

วันนี้เอาแผนภาพแสดงขั้นตอนการจัดการมาฝากครับ วันนี้ทบทวนภาพรวมๆไปก่อน วันถัดๆไป จะค่อยๆลงรายละเอียดให้ทีละหัวข้อนะครับ

อีกเดือนกว่าก็จะหมดไตรมาสที่ 3 แล้ว ทางอาคาร/โรงงานควบคุม จัดเตรียมข้อมูล เอกสารและดำเนินการตามแผนงานไปถึงไหนแล้วบ้างครับ!!

ขั้นตอนการจัดการพลังงาน

วิธีการจัดการพลังงานนั้นต้องมีการปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอน รวมทั้งมีการวางแผนการดำเนินการที่ดีและเหมาะสมกับองค์กร เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของการจัดการพลังงาน การดำเนินการสามารถแบ่งออกได้เป็น 8 ขั้นตอน ดังนี้

(1) ตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน

(2) การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น

(3) นโยบายอนุรักษ์พลังงาน

(4) การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน

(5) การกำหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

(6) การดำเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน และการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน

(7) การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน

(8) การทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน

8 ขั้นตอนการจัดการพลังงาน

Posted in Articles.